ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น  541

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  541

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี

ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย
สอบเค้า
โครงวิจัย
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 

คุณวัฒนา  นนทชิต

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสารสนเทศกับการพัฒนาสู่มาตรฐานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลใน กทม. 
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี 
27 ก.พ. 55
(S)
26 ต.ค. 55
(S)
14  ส.ค. 56
(S)
 

คุณเสริมศรี สุทธิสงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
วิสากหิจชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
ศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี 
27 ก.พ. 55
(S)
12 ก.ย.55
(S) 
 14 ส.ค. 56
(S)
คุณธณกฤษ
งามมีศรี
การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี 
27 ก.พ. 55
(S) 
5  ส.ค. 56
(S) 
11 ก.ย. 56
(S) 
คุณศุภชัย
เจนศักดิ์ศรีสกุล
การเพิ่มผลผลิตมวลรวมจังหวัดตามการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
ดร.วัชระ  ยาคุณ 
18 พ.ค. 56
(S) 
 26 ธ.ค. 56
(S)
25 ธ.ค. 56
(S) 
คุณบุญชิน
ตั้งบุญชัยเจริญ
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรูปอาหารทะเลบริเวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
ดร.วัชระ  ยาคุณ 
 21 พ.ค. 55
(S)
9 ต.ค. 55
(S) 
 7 ม.ค. 57
(S)
คุณกาญจน์วจี
ธนโชติรุ่งสาทิส
ประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสคิกข้าวไทย กรณีศึกษาเส้นทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปสู่ต่างประเทศ  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชา
ชาญยุทธ์ 
22 มี.ค. 55
(S) 
26 ธ.ค. 55
(S) 
25 ธ.ค. 56
(S) 
คุณอนุเทพ ศรีชวาลา ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิร
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ
ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย 
24 เม.ย. 55
(S) 
 5 มิ.ย 56
(S)
27 ก.ค. 57
(S)  
คุณวัลลภ งามสอน การพัฒนาตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี 
24 เม.ย. 55
(S) 
1 เม.ษ. 57
(S) 
รออัพเดทข้อมูล  
คุณสุภาวดี พนัสอำพน การพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ 
17 ก.ค. 55
(S) 
12 ก.ย. 56
(S) 
22 พ.ค. 60
(S) 
คุณมุรธาธีร์ 
รักชาติเจริญ
การมีส่วนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำทางเกษตรในลุ่มน้ำเชียงไกร ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต
ดร.วัชระ  ยาคุณ 
 21 มี.ค. 55
(S)
 22 ม.ค. 56
(S)
  27 ก.ค. 57
(S)