ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา รุ่น 1

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 003  รุ่น  541

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

action วัฒนา  
นนทชิต
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสาร
สนเทศกับการพัฒนาสู่มาตรฐานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลใน กทม.
ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
27 ก.พ. 55
(S)
26 ต.ค. 55
(S)
14  ส.ค. 56
(S)
action เสริมศรี
สุทธิสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการวิสากหิจชุมชนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
ศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
27 ก.พ. 55
(S)
12 ก.ย.55
(S)
14 ส.ค. 56
(S)
action ธณกฤษ 
งามมีศรี
การจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.เบญจ์  พรพลธรรม
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
27 ก.พ. 55
(S)
5  ส.ค. 56
(S)
11 ก.ย. 56
(S)
action ศุภชัย
เจนศักดิ์ศรีสกุล
การเพิ่มผลผลิตมวลรวมจังหวัดตามการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล  หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว

ดร.วัชระ  ยาคุณ
18 พ.ค. 56
(S)
26 ธ.ค. 56
(S)
25 ธ.ค. 56
(S)
action บุญชิน 
ตั้งบุญชัยเจริญ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรูปอาหารทะเลบริเวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว

ดร.วัชระ  ยาคุณ
21 พ.ค. 55
(S)
9 ต.ค. 55
(S)
7 ม.ค. 57
(S)
action กาญจน์วจี 
ธนโชติรุ่งสาทิส
ประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสคิกข้าวไทย กรณีศึกษาเส้นทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปสู่ต่างประเทศ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต

ดร.วรรณารัตน์  อัศวเดชา
ชาญยุทธ์
22 มี.ค. 55
(S)
26 ธ.ค. 55
(S)
25 ธ.ค. 56
(S)
action อนุเทพ 
ศรีชวาลา
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิร
ดร.ชอบวิทย์  ลับไพรี
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ

ดร.ดำรงศักดิ์  จันโททัย
24 เม.ย. 55
(S)
5 มิ.ย 56
(S)
27 ก.ค. 57
(S) 
action วัลลภ 
งามสอน
การพัฒนาตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ
ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี
24 เม.ย. 55
(S)
1 เม.ษ. 57
action สุภาวดี 
พนัสอำพน
การพัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย ศ.ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว
พลเอก ดร.บัณฑิต  พิริยา
สัยสันติ
17 ก.ค. 55
(S)
12 ก.ย. 56
(S)
action มุรธาธีร์ 
รักชาติเจริญ
การมีส่วนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำทางเกษตรในลุ่มน้ำเชียงไกร ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์่
รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศิริ
รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล
ดร.สมเจตน์  พันธุโฆษิต

ดร.วัชระ  ยาคุณ
21 มี.ค. 55
(S)
22 ม.ค. 56
(S)
 27 ก.ค. 57
(S)