Asst.Prof.Siwa Wasuntarapiwat

(ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดี

ประวัติการศึกษา
– ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน – อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
–  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
–  ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเอ็กเพรสเจมส์กรุ๊ป กรุงเทพฯ

–  ที่ปรึกษาบริษัท เอ ที ซี พร้อพเพอร์ตี้ กรุงเทพฯ
–  ที่ปรึกษา มังกร อลูมิเนียม จำกัด นครปฐม
–  ที่ปรึกษาและกรรมการโรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ สงขลา
–  ที่ปรึกษาโรงแรมเขาเต่าวิลล่า บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
–  ที่ปรึกษาร้านอาหารกันเอง ภูเก็ต

–  คณะกรรมการคุรุสภา กรุงเทพฯ
–  คณะกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
–  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตสับปะรดกระป๋อง บริษัท เกษตรอุตสาหกรรมสับปะรด จำกัด
–  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตบะหมี่มาม่า บริษัท ไทยเพรสซิเด้นท์ฟูด
–  อาจารย์ประจำภาควิชาการโรงแรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
–  หัวหน้าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล
–  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล
–  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตวังไกลกังวล
–  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตวังไกลกังวล
–  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม วิทยาเขตวังไกลกังวล
–  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์
–  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์

ที่ปรึกษา 
–  ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียคอร์ท กรุงเทพฯ

–  ที่ปรึกษา บริษัท รอยัลคอร์ท กรุงเทพฯ
–  ที่ปรึกษาโรงแรมแมนฮัตตัน กรุงเทพฯ
–  ที่ปรึกษาโรงแรมภูเก็ตคาบาน่า ภูเก็ต
–  ที่ปรึกษาโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต
–  ที่ปรึกษาโรงแรมเฉวงโค๊ฟ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
–  ที่ปรึกษาเบย์ วิว บีช รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
–  ที่ปรึกษาร้านอาหารญี่ปุ่นโกโร กรุงเทพฯ
–  ที่ปรึกษาร้านอาหารสเต๊กบาวน์ ชลบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2549  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
5 ธันวาคม 2545  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
5 ธันวาคม 2540  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธันวาคม 2538  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
5 ธันวาคม 2533  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
5 ธันวาคม 2529  จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

ผลงานวิชาการ
ตำราวิชาการ
–  คู่มือมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
–  คู่มือการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
–  คู่มือความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์
–  คู่มือความรู้เกี่ยวกับเหล้าไวน์และการบริการ
–  การจัดการดำเนินงานบาร์และคลับ
–  การบริหารเชิงกลยุทธ์