อาจารย์ประจำหลักสูตร (M.B.A.)

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)
รักษาการแทน
dr-supapohn
ผศ.ดร.
สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
Ph.D. Philosophy in Management

คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม
กศ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
บธ.ด. บริหารธุรกิจ

บธ.ม. การบริหารการเงิน                          บธ.ม. การบัญชี
บธ.บ. การบัญชี
 Pic1
ดร.ฉวีวรรณ ชูสนุก
ปร.ด. บริหารธุรกิจ

บธ.ม. การบัญชีบริหาร
บธ.บ.  การเงินและการธนาคาร
 dr-sutipong
  ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต
  บธ.ด. บริหารธุรกิจ

  บธ.ม. การจัดการ
  อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต
Pic1
ดร
…………………..

  

21/7/60 @saii