ขั้นตอนการศึกษา M.P.A.&D.P.A.

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 4 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 4 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร 1 วิชา สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)
(1) ศึกษารายวิชา ตามหลักสูตร 2 วิชา
– ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติระดับสูง

– แผนที่นำทางดุษฎีนิพนธ์
(2) การศึกษาอิสระ
สอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตร
   – เสนอการศึกษาอิสระ
   – สอบประมวลความรู้
   – ผลการศึกษาอิสระสามารถนำไปใช้เป็น
    – ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 2)
– สอบวัดคุณสมบัติ
– เสนอหัวข้อวิจัย
โดยนำผลงานจากการศึกษาอิสระใน
ระดับ
มหาบัณฑิตใช้เป็นหัวข้อสอบ

– ลงทะเบียนเป็นรายวิชา
(1) IPA 9401 ดุษฎีนิพนธ์
(การออกแบบวิจัย)ระยะเตรียมการสอบครั้งที่ 1 
มีการเรียนการสอน Research Design นำผลลัพธ์การศึกษา  Research Design 50 หน้า มาปรับปรุงใหม่
(ลงทะเบียน 12  หน่วยกิต)
สอบและปรับปรุงงาน Technical Proposal จนเสร็จเรียบร้อย
(สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์

1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน  12 หน่วยกิต)
 ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)
ที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิตแรก ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด มิฉะนั้นจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ในภาคที่ 3 จำนวน 12 หน่วยกิตไม่ได้ 

ในกรณีที่สอบผ่านแล้ว  นักศึกษาสามารถทำ Research Proposal  ล่วงหน้าได้
ตลอด 3 เดือน
 ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 3)  ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 3)
ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 2
มีการเรียนการสอน Research Operation

นำผลลัพธ์การศึกษา
Research Proposal  3 บท มาปรับปรุงใหม่
(ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)
IPA  9402
สอบและปรับปรุงงาน  Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก
1 ท่าน รองศาสตราจารย์
 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 3) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกรศึกษาที่ 3)
ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 3
มีการเรียนการสอน Final  Research  Operation
(ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)
IPA  9403
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท  (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์  1 ท่าน เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 3)
ในกรณีที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิต ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ช่วงภาคฤดูร้อน 3 เดือนในการปรับแก้ไข แล้วขอสอบใหม่
มิฉะนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียน 12 หน่วยกิตสุดท้ายในภาคที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3 เพื่อการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ในขั้นสุดท้ายไม่ได้
ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกรศึกษาที่ 4)
ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์
มีการเรียนการสอน การปรับแก้ไขเนื้อหา ภาษาและบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์
(ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)
1.ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2.บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย

3.มีการเสนอ proceeding paper ในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ