ขั้นตอนการศึกษา D.P.A.

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1)

ระยะเตรียมการวิจัยศึกษา 2 วิชา คือ
1.IPA 9601 ระเบียบวิธีวิจัย  การใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ระดับสูง :Advanced Research  Methodology, Statistics and Computer
2.IPA 9602 แผนที่นำทางดุษฎีนิพนธ์
Roadmap of Doctoral Dissertation
(ลงทะเบียนเพื่อสอบผ่าน S หรือ U)
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

1. ได้ Research Design  หรือ TechnicalProposal  50 หน้า
(ไม่นับหน่วยกิต)

2.  ได้ Research Proposal  หรือ Inception Proposal 3 บท
(ไม่นับหน่วยกิต)

 

ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ภาคที่  2 (ปีการศึกษาที่ 1)

ระยะเตรียมการสอบครั้งที่ 1 มีการเรียนการสอน Research Design นำผลลัพธ์การศึกษา Research Design 50 หน้า มาปรับปรุงใหม่ (ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)

สอบและปรับปรุงงาน Technical Proposal จนเสร็จเรียบร้อย (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1)
ที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิตแรก ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  มิฉะนั้นจะลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ในภาคที่ 3 จำนวน 12 หน่วยกิตไม่ได้ ในกรณีที่สอบผ่านแล้ว  นักศึกษาสามารถทำ Research Proposal  ล่วงหน้าได้ตลอด 3 เดือน
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)

ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 2 มีการเรียนการสอน Research Operation นำผลลัพธ์การศึกษา
Research Proposal  3 บท มาปรับปรุงใหม่ (ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)

สอบและปรับปรุงงาน  Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 12 หน่วยกิต)

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2)

ระยะเตรียมสอบครั้งที่ 3 มีการเรียนการสอน Final  Research  Operation
(ลงทะเบียน  12  หน่วยกิต)

การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(Completion Defense) 5 บท  (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์ภายนอก 1 ท่าน รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน
เพื่อสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  12  หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)
ในกรณีที่นักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่าน 12 หน่วยกิต ต้องมีการสอบซ่อมจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ช่วงภาคฤดูร้อน 3 เดือนในการปรับแก้ไข แล้วขอสอบใหม่ มิฉะนั้นนักศึกษาจะลงทะเบียน 12 หน่วยกิตสุดท้ายในภาคที่ 1 ปีการศึกษา
ที่ 3 เพื่อการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ในขั้นสุดท้ายไม่ได้
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3)

ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์มีการเรียนการสอน การปรับแก้ไขเนื้อหา ภาษาและบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ (ลงทะเบียน 12 หน่วยกิต)

1.ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2.บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย
3.มีการเสนอ proceeding paper ในการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ