ขั้นตอนการศึกษา D.B.A.

ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
 ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชา คือ
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3.การวิจัยการสำรวจขั้นสูง
นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ภาคที่ 2  (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
 ศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นักศึกษามี Draft Proposal (3 บท)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) นักศึกษามี Proposal
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) สอบและปรับปรุงงาน Inception Proposal 3 บท (สอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกภายนอก
2 ท่าน เพื่อสอบผ่าน 6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงงาน  Inception Proposal
3 บท
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2) ภาคเรียนที่ 1(ปีการศึกษาที่ 3)
 ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต) Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงงาน  Inception Proposal
3 บท