เอกสารดาวน์โหลด

save หนังสือแนะนำหลักสูตร ico_new

saveเอกสารประกอบเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

          action แบบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
          action แบบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา
          action แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

saveข้อบังคับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
          action
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ฉบับที่ 3)
          action
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ฉบับที่ 2)
          action
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

saveข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๘

saveแบบคำร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ D.B.A.

saveแบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ D.B.A.

saveLogo RCIM & RMUTR << กดเพื่อดาวน์โหลดค่ะ