รับรองคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) หลักสูตร พ.ศ. 2554
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) หลักสูตร พ.ศ. 2555

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) หลักสูตร ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2559

ปริญญาโทควบเอก
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.) หลักสูตร พ.ศ.2557

ปริญญาโท
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.
    คุณวุฒิและรายวิชาชีพครูที่ ก.ค.ศ. รับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   • รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.P.A. และ D.P.A. พ.ศ. 2555
    รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.P.A. และ D.P.A. ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2558
    รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร D.B.A. พ.ศ. 2560