รับรองคุณวุฒิ


• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) หลักสูตร พ.ศ. 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A.)

รับรองคุณวุฒิ
รับรองคึณวุฒิ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (M.B.A.)
• รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. หลักสูตร M.P.A. และ D.P.A.