คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

action  ปริญญาโทควบเอก
   
 action หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
      
downloads คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

action  ปริญญาเอก
     
action หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
     
action หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
        
downloads คำสั่งพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

action  ปริญญาเอก
    
action หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   
action หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      
downloads คำสั่งวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก