คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ


(ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดี
(นายรพี  ม่วงนนท์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Pic_board004.2(ดร.อธิธัช  สิรวริศรา)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและแผนงาน
  

(ดร.อำนวย  บุญรัตนไมตรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
(นายตริณญ์  อินทรโอภาส)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย
(นางสาวธัญญาลักษณ์  โชติพฤกษ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย