วารสาร

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

  rcim.rmutr.ac.th.journal 

 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเป็นวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัย ผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลของนักวิชาการ และเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ

 

 

ใส่ความเห็น