วารสาร

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

“วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเป็นวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัย ผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลของนักวิชาการ และเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ”

รูปแบบ และ ตัวอย่าง ส่งบทความเพื่อลงวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

 

ใส่ความเห็น