คณะกรรมการกองทุน

ประธานกรรมการ
rcim.rmutr_001
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ 
อธิการบดี
กรรมการ

นายธนา  ธรรมวิหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

ดร.รัชฎา จิวาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายวรมิตร ครุฑโต
นายวรมิตร  ครุฑโต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นายสมพร  จิตเป็นธม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
rcim.rmutr_002
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
7.rcim.rmutr
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ

นางสาววราภรณ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการและเลขานุการrcim.rmutr_009
นายรพี ม่วงนนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
rcim.rmutr_010
ดร.ฟ้าใส  สามารถ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11.rcim.rmutr_018

นางสาวชุติมา  เลิศลบศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ