คณะกรรมการประจำ

ประธานกรรมการ
rcim.rmutr_001
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
rcim.rmutr_002
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  
กรรมการ
7.rcim.rmutr
ศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
กรรมการนายธนา  ธรรมวิหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ดร.รัชฏา  จิวาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ

นายสัมฤทธิ์  สิริอร่ามสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายวรมิตร ครุฑโต
นายวรมิตร  ครุฑโต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการและเลขานุการ
rcim.rmutr_009

นายรพี ม่วงนนท์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
rcim.rmutr_010

ดร.ฟ้าใส  สามารถ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์      
ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ