แผนวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์
mem แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559-2563
mem
 แผนกลยุทธ์ประจำปี 2556-2560

แผนปฎิบัติราชการ
mem
แผนปฎิบัติราชการปี 2560

mem แผนปฎิบัติราชการปี 2559
mem 
แผนปฎิบัติราชการปี 2558
mem
 แผนปฎิบัติราชการปี 2557
mem แผนปฎิบัติราชการปี 2556

ระเบียบ/ประกาศ
write ประกาศการให้เงินอุดหนุน
write ประกาศกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนัก