รู้จัก RCIM

ประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
                  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ.2552 มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 255  วิทยาลัยฯ เปิดสอนระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต่อมาในปี 2556 วิทยาลัยฯ จึงเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องกันระหว่างระดับปริญญาโทกับระดับปริญญาเอก  โดยรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง (3 ภาคเรียนปกติ และ1 ภาคฤดูร้อน) และหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ แล้วนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอกหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ทันที โดยใช้เวลาศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 2 ปี  (4 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน)

ปณิธาน (Determination)
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม

2. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ

3. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ค่านิยม (Value)
1. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ

สีประจำวิทยาลัย
สีชมพูกลีบบัว
Rcim Color