หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
• เปิดสอน  3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่บพิตรพิมุข พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ  พัฒนาภาวะผู้นำ  เพิ่มประสบการณ์  สู่สถานประกอบการชั้นนำ

จุดเด่น
• สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
• พัฒนาภาวะผู้นำ
• เพิ่มประสบการณ์โดยการศึกษาดูงาน
• เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้
• เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ และสถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
• การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนาเชิงบูรณาการ ตลอดจนทักษะด้าน Digital Marketing
• บรรยากาศการเรียนอบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ
• อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา
หลักหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
        ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
จุดเด่น
• ทีมอาจารย์ผู้สอน มีความรู้และประสบการณ์สอนจากสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ลึกซึ่งทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
• มีการวางแผนและกระบวนการซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาจบตามเวลาที่กำหนด
• ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน
• เครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุน ให้กำลังใจ และคำแนะนำแนวทางการศึกษากับนักศึกษา
• สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
• สนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
• เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.&D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” เพื่อเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”
จุดเด่น
• สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์

• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้จริง
• มีศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
• สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และความสามารถของบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
• เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพียง 18 เดือน (จบเร็วภายใน 18 เดืพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”อน)
หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(D.P.A.)
• เปิดสอน พื้นที่ศาลายา
สังคมยุคใหม่ที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” “ระบบความคิด” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” เพื่อเตรียม

 

 

จุดเด่น
• เป็น D.P.A. แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
• 
สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
• 
มีกรอบการศึกษาเพื่อให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด
• 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและติดตา
• เตรียมความพร้อมให้สามารถทำดุษฎีนิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ coursework
• 
มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
• 
คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา
สแกน QR Code
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร
เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (รป.ม & รป.ด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร
เอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
(1) ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆ ซึ่งออกโดยราชการ จำนวน 1 ฉบับ
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(6) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
(1)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย5
ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

(2) ส่งเอกสารการสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 0-2441-6067, 092-442-8000
(3) สมัครผ่านเว็บไซต์  หรือ rcim@rmutr.ac.th
(4) การสมัครตาม (2) และ (3) ชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงไทย
สาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)
เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำเนา
ใบโอนเงินไปพร้อมกับหลักฐานการสมัคร

ใส่ความเห็น