นักศึกษา (D.B.A. รุ่น5)

นักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ชื่อนักศึกษา

ตำแหน่งงาน
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

1.นายจักรเกียรติ์ เมธานัย

อาจารย์มรภ.สวนสุนันทา

หัวข้อ  การพัฒนารูปแบบและศักยภาพ ของผู้ประกอบการตลาดย้อนยุค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประธาน   ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
2.นายชำนาญ เงินดี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บ.3288 เอ็นจิเนียริ่ง

หัวข้อ การชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ ของประเทศไทย กับ ประเทศเวียดนาม ด้วย Letter of Credit ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง : ACMECS

ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
กรรมการ  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
3.นายปรีชา ประกอบสุข ประธานกรรมการ บจก.ยูทิลิตี้

หัวข้อ
 มิติของการสร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช