นักศึกษา (D.B.A. รุ่น4)

นักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2555

ชื่อนักศึกษา

ตำแหน่งงาน
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

1.นายณพลพงษ์ เสาะสมบูรณ์
1.rcim.rmutr.ac.th.DBA4.01

Purchasing manager Ford services

หัวข้อ 
อิทธิพลของรูปแบบโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย The Influence of logistics types on logistics cost in the Thai automotive service parts industry
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์  
2.นางสาวภัทราพร รินทร์ศรี
4.rcim.rmutr.ac.th.DBA4.04
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หัวข้อ ศึกษาภาวะผู้นำของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีผลต่อการดำเนินงานในองค์กร
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
3.นางสาวพรนภา บุญนำมา
3.rcim.rmutr.ac.th.DBA4.03
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หัวข้อ ความยินดีที่จะจ่ายของผู้บริโภคสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประธาน   ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
4.นางสาวพิชา วิสิทพานิช
2.rcim.rmutr.ac.th.DBA4.02
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนและสิ่งที่ไม่ใช่ค่าจ้างกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช