นักศึกษา (D.B.A. รุ่น3)

นักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2555

ชื่อนักศึกษา

ตำแหน่งงาน
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

1.นางวัฒนา  ดิลกศักยวิทูร 
8.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.08

กรรมการผู้จัดการ บ.ฝนสยามเทคโนโลยีการเกษตร
…………………………………………………………….
หัวข้อ ปัจจัยโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมบริษัทจดทะเบียนในตลาดอาเซียน
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ  ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
2.นางศรินธร  ไชยรัตน์
10.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.10
อาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภักวไลยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
…………………………………………………………..
หัวข้อ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล ประเทศไทย
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
3.นางสาวชนิดา  กายตะวัน
4.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.04.1
Programmer Analyst, กองวางแผนและบริหารโครงการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
………………………………………………………..
หัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ M-Payment: กรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ M-Payment จากผู้ให้บริการในประเทศไทย
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
4.นางสาวณัฏฐ์วรดี
คณิตินสุทธิทอง
1.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.01.1
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
………………………………………………………..
หัวข้อ  แบบจำลองปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
5.นายเกียรติศักดิ์
สมัครสมาน
2.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.02.1
Business Analyst, SK Estate Group, Bangkok, Thailand
………………………………………………………..
หัวข้อ  ความเต็มใจที่จะจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวโครงการรถไฟฟ้า
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
กรรมการ  ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
6.นายดนัย  บุญชูวงศ์
5.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.05
วิศวกรโธยาชำนาญการพิเศษ,
สำนักทางหลวงที่ 14
………………………………………………………..
หัวข้อ  นวัตกรรมการจัดการของกรมทางหลวง : กรณีศึกษาคนงานกรมทางหลวง
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
7.นายนกุล  ฤกษ์จริจุมพล
6.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.06 .1
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
………………………………………………………..
หัวข้อ  การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวไปยังผู้สูงอายุในประเทศไทย
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
8.นายศิริพงษ์  สีใสไพร
9.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.09.1
Manager, D+carcare
………………………………………………………..
หัวข้อ  ผลกระทบของนวัตกรรมการบริการและคุณภาพของการบริการที่มีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในภาคธุรกิจการบริการขนาดเล็ก : กรณีศึกษาธุรกิจคาร์แคร์ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
9.นายสมชาย เลิศฤทธิ์เดชา
12.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.12.1
เจ้าของ/ผู้จัดการ, R&D INTER LABORATORIES
………………………………………………………..
หัวข้อ  ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์ล้างจมูกเพื่อรักษาโรคหวัดของผู้ป่วยซึ่งมาใช้บริการที่ร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
10.นายสุทธิพงษ์
สุวรรณสาธิต
11.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.11.1
วิศวกร – ผู้จัดการ แผนกการตลาดและวางแผน,
บริษัท บี.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด
………………………………………………………..
หัวข้อ  การผลิตระบบลีน : สำรวจการปฏิบัติการผลิตระบบลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
กรรมการ   ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ
กรรมการ   ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
11.นายอรรถพล  ธนวรกุล
13.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.13.1
ตำแหน่ง Business Manager CP-Thailand
แผนก CP Business บริษัท อินนิออส เอเซียติ๊ก เคมีภัณฑ์ จำกัด
………………………………………………………..
หัวข้อ  อิทธิพลประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของผู้ที่มีอำนาจในตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ Chlorinated Paraffin
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
กรรมการ  ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
12.นายอัศวเดช  คล้ายแสง
14.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.14.1
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรด์
………………………………………………………..
หัวข้อ  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์
ประธาน   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
13.นางสาวสมธีราภ์  พรมศิริ
18.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.18
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
………………………………………………………..
หัวข้อ  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
ที่ปรึกษา  ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
กรรมการ  ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
14.นางกรรณิการ์  นามวงศ์
15.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.15.1
อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ   ปัจจัยที่ี่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพการบัญชีของผู้ทำบัญชี
ประธาน   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
15.นางสาวดารารัตน์
สุขแก้ว
16.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.16.1
อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ  บริหารต้นทุนธุรกิจท่องเที่ยว เข้าสู่การแข่งขันอาเซียน
ประธาน   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
16.นางสาววาสุกาญจน์
งามโฉม
17.rcim.rmutr.ac.th.DBA3.17.1
อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ  ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ  ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ  ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน