นักศึกษา (D.B.A. รุ่น1)

นักศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2554

ชื่อนักศึกษา

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์

กรรมการสอบดุษฎี
1.คุณศรีสมร ผ่องพุฒิ   6.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.Mrs.Srisamorn อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ ผลกระทบของการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อสังคมต่อการตัดสินใจลงทุนของนัก
ลงทุนประเภทสถาบัน 
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา   ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ   ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ   ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
2.คุณอุษณีย์  รัศมีวงค์จันทร์
1.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.01
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพะเยา
………………………………………………………..
หัวข้อ Accounting Quality and Family
Firm Characteristics
 
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา   ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ   ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ   ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
3.คุณชฎาณัฎฐ์  ปิยะบูล
 4.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.Miss.Natrachaya
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ 
รายการคงค้างซึ่งใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพกำไรหรือไม่?
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา   ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ   ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ   ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 
 4.คุณนพนภา  จุลโลบล
5.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.Mrs.Nopnapa
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ  
ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจที่มีต่อต้นทุนของเงินทุนจากหนี้สิน
และต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือหุ้น:กรณี
ศึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา   ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ   ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ   ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
 5.คุณมาลัย  กมลสกุลชัย
3.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.Mrs.Malai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสอบบัญชี คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและ
การตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 ประธาน    รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา   ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล
กรรมการ   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
กรรมการ   ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
กรรมการ   ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
 6.คุณจุมภฎ  สนิทธรางกูร
2.rcim.rmutr.ac.th.02
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพะเยา
………………………………………………………..
หัวข้อ  ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับโคนม
มีชีวิต
ประธาน   ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย
ที่ปรึกษา  ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

กรรมการ  รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
กรรมการ  ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล
กรรมการ  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
 7.ผศ.รุจิภาส
โพธิ์ทองแสงอรุณ
7.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.Mrs. Rujipas
 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ 
ผลกระทบเชิงประจักษ์ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหาร
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา

กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
 8.คุณเอิบ  ทวีชาติ
9.rcim.rmutr.ac.th.DBA1.MR.Oeb
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
………………………………………………………..
หัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคน
เก่ง (Talent Management) ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นประเทศภูมิภาคตะวันออกกับประเทศตะวันตกของโลก ในการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
 9.คุณธัญนันท์   วรเศรษฐพงษ์
8.rcim.rmutr.ac.th.tanyanan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ 
ความไว้วางใจของผู้บริโภคในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย กรณีศึกษาผลงานศิลปหัตถกรรมไทย
ของเพาะช่าง 
 
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์
 10.ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ
สมคะเนย์
10.rcim.rmutr.ac.th.sombat
อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์
………………………………………………………..
หัวข้อ 
การตลาดเพื่อสังคมกับการสร้าง

ตราสินค้า 
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

กรรมการ  ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ  ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
กรรมการ ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
 11.คุณวุฒิศักดิ์  เจริญวงศ์มิตร
11.rcim.rmutr.ac.th.wuttisak
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ SME Bank
………………………………………………………..
หัวข้อ 
แบบจำลองมูลค่าหลักประกันกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประธาน   รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษา  ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย

กรรมการ  ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์ 
กรรมการ  ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
กรรมการ ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน