อาจารย์ประจำหลักสูตร (D.B.A.)

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

(ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา)

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
Ph.D.  Interpersonal Communication

MBA   Finance
ศศ.บ. จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การเงิน
บธ.บ. การบัญชี

ดร.สร้อยบุปผา  สาตร์มูล
Ph.D.  Economics

M.B.A. Finance
บช.บ.  บัญชี
 

ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การตลาด
คพ.ม. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
Pic1
ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
Ph.D. Economics

M.B.A. Finance
วศ.บ.  วิศวกรรม-ศาสตร์
 

2/6/60 @saii