อาจารย์ประจำหลักสูตร (D.P.A.)

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ รักธรรม  
Ph.D. Public Administration
M.P.A. Public Administration
M.P.A. Public Administration (U.S.A.)
M.P.A. รัฐประศาสนศาสตร์
B.A. (Pol.Sc.) รัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เฟื่องจันทร์
Ph.D. Policy Analysis
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
วท.บ. สุขาภิบาล

รศ.ดร.เพ็ญศรีฉิรินัง
ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม.  บริหารธุรกิจ
ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
   

20/3/60 @saii