บุคลากร

หัวหน้าส่วนงานวิชาการ

นายพรชัย  ขันทะวงค์
(หัวหน้าส่วนงานวิชาการ)
พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข พื้นที่เขตวังไกลกังวล
นางสาวหฤทัย สมศักดิ์
น.ส.หฤทัย  สมศักดิ์
(นักวิชาการศึกษา)
Pic1

น.ส.สิริวรรณ ฉายสุริยะ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

Pic1
น.ส.สุมิตตา เดชศิริกุล
(นักวิชาการศึกษา)
นางสาวขวัญชนก อายุยืน
น.ส.ขวัญชนก  อายุยืน
(นักวิชาการศึกษา)
Pic1
……
(นักวิชาการศึกษา)
Pic1
น.ส.อรวรรณ เกล็ดกฤษ
(นักวิชาการศึกษา)
Pic_Personnel026.2
น.ส.ไปรมา ธงไชย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
pic_teacher028
น.ส.กมลวัลย์  เส็งสาย
(นักวิชาการศึกษา)
Pic1
นางสาวปริญดา  แดงสวัสดิ์
(นักวิชาการศึกษา)

 

หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

น.ส.อาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ 
(หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์)
Pic_Personnel024.2
น.ส.สุกัญญา อินทนชิตจุ้ย
(นักวิชาการศึกษา)

น.ส.สุพัตรา  ยอดสุรางค์

(นักวิชาการศึกษา) 

 

หัวหน้างานเครือข่ายสัมพันธ์
Pic1
(หัวหน้างานเครือข่ายสัมพันธ์)
รักษาการแทน
นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ
น.ส.รสสุคนธ์  ผิวบัวคำ
(นักประชาสัมพันธ์)

 

หัวหน้าส่วนงานบริหารและแผนงาน
Pic1
(หัวหน้าส่วนงานบริหารและแผนงาน)
รักษาการแทน
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน
งานบุคลากร งานสารบรรณ
Pic_Personnel017.2
น.ส.จันทิรา
เบ็ญจวรรณ์

(นักวิชาการเงิน
และบัญชี)

นายชัชชติภัช
เดชจิรมณี
(นักวิชาการพัสดุ)
Pic_Personnel023.2
น.ส.จุฑารัตน์
จั่นจินดา

(นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน)

น.ส.เนตรชนก
สูนาสวน

(นักวิชาการศึกษา)
Pic_Personnel016.1
.ส.จุฑามาส เอี่ยมจินดา
(เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป)
pic_teacher0272
น.ส.รมยพร กิติเวียง
(นักวิชาการเงิน
และบัญชี)
pic_teacher029
นางโชติกา เนาว์เย็นผล

(เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป)