อาจารย์ประจำหลักสูตร (M.P.A.&D.P.A.)

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
rcim-rmutr-ac-th-bundit
พล.เอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. บริหารอุตสาหกรรม
วท.บ. วิทยาศาสตร์
siriwat
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 rcim-rmutr-ac-th-phasai
ดร.ฟ้าใส สามารถ
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
น.ม. นิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์


รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ปร.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม.  บริหารธุรกิจ
ศษ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 choompunut
ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์    
ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ศศ.บ. ศาสนศึกษา

  

(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
(รักษาการแทน)
dr-worasit
ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์

ดร.ฤทธิชาติ อินโสม
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ดร.ณัชพล นิลนพคุณ
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
อ.ม. ประวัติศาสตร์ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
กศ.บ. ภูมิศาสตร์
dr-karanan
ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
รป.ด.  รัฐประศาสนศาสตร์

กศ.ม. ภาษาไทย 
กศ.บ. ภาษาไทย
  
รศ.ปภาวดี มนตรีวัต
ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
M.M. Master of Management
M.P.A. Master of Public Administration

21/3/60 @saii