คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  2. คณาจารย์ประจำสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  3. คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  4. คณาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต