คำถามเกี่ยวกับการศึกษา

คำถามเกี่ยวกับการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร
เอกสารแนะนำหลักสูตร

Q. วิทยาลัย ฯ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อไร
A. รายละเอียดกำหนดการที่ รับสมัครนักศึกษา

Q. ชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาได้อย่างไร
A. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 1,000 บาท ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา
เลขที่บัญชี 459-0-27094-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หรือชำระเงินได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Q. สถานที่รับสมัคร
A. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาได้ที่
(1) สมัครออนไลน์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ rcim@rmutr.ac.th
(2) ส่งใบสมัครทางโทรสาร หมายเลข 02-441-6067
(3) ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Q. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแต่ละสาขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
A. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่ กพ. รับรอง

Q. หลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ
A. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรภาษาไทย
เขียนดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทย

Q. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่
A. ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถเลือกที่จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่ทดสอบก็ได้
Q. ระบบการจัดการเรียนจัดให้มีการเรียนอย่างไร
A. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจัดให้มีการเรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และหลังจาก
ที่ศึกษารายวิชาครบแล้ว วิทยาลัยฯมีการจัด Research workshop ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง เพื่อปรึกษา
การเขียนดุษฎีนิพนธ์
A. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 1 จัดให้มีการเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน อาจเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
ในภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป วิทยาลัย ฯ จัดให้นักศึกษาได้มาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ที่วิทยาลัย ฯ ภาคเรียนละ
ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง เพื่อปรึกษาการเขียนดุษฎีนิพนธ์

Q. ต้องการทราบระบบการสอบดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
A. การสอบดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดให้มีการสอบ 3 ครั้ง
– ครั้งที่ 1 สอบการออกแบบวิจัย
– ครั้งที่ 2 สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
– ครั้งที่ 3 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
การสอบทั้ง 3 ครั้ง ดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการ 5 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน

Q. การเสนอผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา วิทยาลัยฯ มีกระบวนการอย่างไร
A. การเสนอผลงานทางวิชาการวิทยาลัย ฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปทำการเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือวิทยาลัย ฯ จัดให้นักศึกษาได้เสนอผลงานทางวิชาการ ส่วนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการวิทยาลัย ฯ ได้จัดทำวารสารทางวิชาการ ชื่อ “วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ” ไว้เพื่อรองรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการ วารสารดังกล่าวมีกำหนดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

Q. จุดเด่นของการจัดการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีความแตกต่างกับสถาบันอื่นอย่างไร
A. วิทยาลัยนวัตกรรมการการจัดการ จัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดให้มี
การเรียนเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอกสองหลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต จึงทำให้วิทยาลัยฯ สามารถเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยฯ สรรหาอาจารย์ผู้สอน
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มาเป็นผู้สอนและเป็นที่ปรึกษาการเขียนดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษา สำหรับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยฯ
จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์มาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามความเหมาะสม โดยใช้วิทยาลัยฯ
เป็นศูนย์กลาง
A. ส่วนการสนับสนุนการเรียนและการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา เช่น จัดให้มีผู้ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูล การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา