ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560

ชื่อนักศึกษา หน้าที่การทำงาน
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต D.P.A.
1.นางสาวถนอมศรี สิทธิเดช
2.นายธนเดช สอนสะอาด
3.นายธนพันธุ์ พูลชอบ
4.นายวิวัฒน์  กรมดิษฐ์
5.นางสาวแวววรรณ ก้องไตรภพ
6.นางสุภาวดี  พนัสอำพน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
7.นางสาวกชพรรณ  รักเกื้อ
8.นางสาวกนกวรรณ คำประเสริฐ
9.นางสาวกรวิการ์ แสนหาญ
10.นางสาวกรัณฑรัตน์ ทาบทอง
11.นางสาวกฤตยา โต๊ะนาค
12.นายกีรติ ศรีปราโมช
13.นางสาวกุหลาบ วงศ์แสง
14.นายจักรกฤช  คำประเสริฐ
15.นางสาวจันทิมา  ทองอร่าม
16.นางสาวจารุวรรณ เมืองวิลัย
17.นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล
18.นางชนัญญา ตะโกนา
19.นางสาวชนัญญา สกุนา
20.นางสาวชนานิศ ฮานาฟี
21.นางสาวชยิสรา  อินทัสสกุล
22.นางสาวชลธิชา มูลจักร์
23.นายชลนที ราชรุจิทอง
24.นางสาวชลลัดดา ชัยคตร์
25.นางสาวฐิติพร ทิมประเทือง
26.นายฐิติพัฒน์ พันบูระ
27.นางสาวฐิติมา จันทร์อุดร
28.นางสาวณธญา  ปรางภรพิทักษ์
29.นางสาวณัฐชุตา ชาติแดนไทย
30.นายณัฐพล ดวงตา
31.นายณัฐพล  เริ่มฤดี
32.นายณัฐพล  วางาม
33.นางสาวดาราพร ปัญญาแสง
34.นางสาวดุษฎี  พงษ์ทรัพย์
35.นายเดชยุต ทองเพชรนิล
36.นางสาวทิพมล  ศรีอุทัย
37.นางสาวธนนันท์ กัววิกกัย
38.นายธนวันต์ วงษ์ดียิ่ง
39.นางสาวธนัดดา ต้นสกุลประเสริฐ
40.นางสาวธนาภรณ์ เร่งเพียร
41.นายธนุส  อ่อนปุก
42.นางสาวธัญรัตน์ สายพวงแก้ว
43.นางสาวนงนภัส เสาวลักษณ์จินดา
44.นายนพรัตน์   บุญมี
45.นางสาวนฤมล คมสัน
46.นางสาวบุษบง สุริวงศ์
47.นายประมุข    ศักดิ์สกุลสูง
48.นางสาวปรียานุช  เปี่ยมสุขใส
49.นางสาวปิยะดา  นวลใส
50.นางสาวพรนรา  เสาวลักษณ์สกุล
51.นายพฤศหิรัญย์ น้อยวงศ์
52.นางสาวพัชรินทร์ แก่นจันทร์
53.นางสาวเพชรรัตน์  บุรีรัตน์
54.นายเพทาย พานทอง
55.นางสาวภัทรพรรณ  ศรีรุ้ง
56.นางเยาวเรศ   เคลเมอร์
57.นางสาวรัตนาภรณ์   บุญมี
58.นางสาวรุ่งทิวา แย้มสิงห์
59.นางสาวรุ่งนภา แก้วอยู่
60.นายรุ่งแสง คริษฐานุสรณ์
61.นางสาวเลิศลักษณา ราชากรกิจ
62.นายวงศธร งามเอนก
63.นายวรชัช วัชราไทย
64.นายวรเมธ เนียมสุวรรณ
65.นางสาววรางค์ศิริ โคกแพ
66.นางสาววราภรณ์  หมีเงิน
67.นางวรุณทิพย์  บัวคล้าย
68.นายวัฒนา  โฆษทินกร
69.นายวันชนะ   จันทร์ฉาย
70.นางสาววันดี  ศรีสำอางค์
71.นางสาววัลลภา ปู่แตงอ่อน
72.นางสาววิภาพร  ปากพลีนอก
73.นายวีระเกียรติ์ ราษฎร์สกล
74.นายวีระยุทธ  คุปตานนท์
75.นางสาวศนิษา   สัมพคุณ
76.นางสาวศรีสุดา  กิ่งวิชิต
77.นางสาวศศิณัฏฐ์ ฉัตรนพคุณ
78.นางสาวศันสนีย์ อ่ำสกุล
79.นายศุภณัฐ  เอี่ยมภิรมย์
80.นางสาวศุภวรรณ  ทีทำมา
81.นางสาวสมถวิล แป้นลาภ
82.นางสาวสราญรัตน์  แก้วสิมมา
83.นายสิทธิพล   แซ่ลิ้ม
84.นางสาวสิริลักษณ์ รัตนโภคา
85.นางสาวสุชาดา  นฤอาภา
86.นางสาวสุภัทรา อินทร์คำ
87.นางสาวสุภาวดี  มะณีวงค์
88.นางสาวสุริวัสสาวงศธรเวโรจน์
89.นางสุวัจนา หนูในน้ำ
90.นางสาวอภิญญา กิจพยุง
91.นางสาวอมรพิศ  ปานเหม
92.นางสาวอรชพร   สุขแจ่ม
93.นางสาวอรวรรณ แดงเลือด
94.นางสาวอังคณา   ศิลปี
95.นางสาวอาภารัตน์ ศรีวิเชียร
96.นางสาวอารีวรรณ  ปริกัมศิล
97.นางสาวอุมาพร  คลี่เกษร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
98.นายกฤษณะ  ชมเสือ
99.นางสาวกันยา ไพรวัลย์      
100.นายกิตติภูมิ   วงศ์คำสาย
101.นายจำนงค์  แสงเงิน
102.นางสาวจิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี
103.นางสาวฉันท์สุมน ไทยทวี 
104.นายโชติพัฒน์ บุญเทศ
105.นายณัฐกร ปิยจันทร์
106.นายทวีศักดิ์   จุลเนียม
107.นางสาวทิฆัมพร สกุลทอง
108.นางสาวธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย
109.นางสาวนพวรรณ ธิติมงคล 
110.นางนิศา ศรเฉลิม
111.นายประดิษฐ สิมาจารย์      
112.นายปรัชญา ประกอบพันธุ์
113.นางสาวพรรณพิลาส แก้วคำ
114.นางสาวพรศิริ งามขำ
115.นายพุฒิพัฒน์ เพชรสิทธิพงษ์
116.นางสาวภคพร พ่วงสวัสดิ์
117.นายภัทรดนัย สมศรี
118.นายยศพล ศรีสุวรรณ
119.นางยุพาพร นาคทอง 
120.นางสาวเยาวนารถ ทัดเรณู
121.นายรุ่งเกียรติ ณ นคร 
122.นางสาววิชชุดา ยอดย้อย
123.นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ
124.นายวิระดี สายสกล
125.นายวิโรจน์  บุญเย็น
126.นายสรรพวัต มธุรพจน์      
127.นายสราวุธ ภุมรินทร์
128.นางสาวสริญญา ไววิ่งรบ 
129.นางสุพัชรธิดา ณ นคร 
130.นายเสกสรร  ตันติวนิช 
131.นายหาญณรงค์ คำนิ่ม
132.นางสาวเหมนารา ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 
133.นางสาวอรพินทร์ อิ่มทั่ว 
134.นางสาวอังคนา ปิ่นพงษ์ 
135.นายอานนท์   กาญจนภิญพงศ์ 
136.นางสาวอิศรา เรืองขจร
140.ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ เนตรประไพ
141.ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บือซา 
142.สิบเอกยุทธพงศ์ ริยะสาร
143.สิบตรีวิโรจน์ เนียมแสง