ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา (M.P.A.&D.P.A.)

action ดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  กลุ่ม RCIM 005  รุ่น  561


ชื่อนักศึกษา


ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์


กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

        ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

สอบออก
แบบวิจัย

สอบเค้า
โครงวิจัย

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

action ชาญศักดิ์ อุดมลาภ          
action ณัฐภูมิ 
อาภามงคล
         
action ธาริกา 
งามเนรมิตดี
         
action พจนารถ
พรเจริญวิโรจน์
         
action ภารดี 
คลังธาร
         
action ศิริวรรณ
อาภามงคล