Rapee Moungnont

ประวัติ

นายรพี  ม่วงนนท์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

         ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หน่วยงาน

         วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาโท  : INDIANA UNIVERSITYบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)


ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. ที่ทำงาน ตำแหน่งงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  สถานที่ทำงาน
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)
ผู้อำนวยการ(คณบดี)วิทยาลัยฯ
กรรมการประจำวิทยาลัย
 พ.ศ.2553-ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยเลขาธิการ / ประธานวิชาการ
 พ.ศ.2548-2552  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป                    
ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์
กรรมการตรวจสอบ   
 พ.ศ.2548-2551 บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
 พ.ศ.2548-2550  สำนักส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. )
กรรมการบริหาร
พ.ศ.2548-2550 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
 พ.ศ.2548 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (มกราคม-ตุลาคม)
มอบหมายให้รับผิดชอบ กำกับดูแล  5  ฝ่ายงาน ได้แก่:
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ  ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายร่วมลงทุน และ
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
พ.ศ.2547-2548 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
พ.ศ.2545-2547 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
-ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ
-ผู้อำนวยการ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
(กุมภาพันธ์–สิงหาคม พ.ศ.2547)
-ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ
(มิถุนายน พ.ศ.2546-มกราคม พ.ศ.2547)
-ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน 2
(เมษายน พ.ศ.2545-พฤษภาคม พ.ศ.2546)
พ.ศ.2543-2546 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะสถิติประยุกต์

อาจารย์พิเศษ (AS.674 วิชาการจัดการการเงิน และ
AS.871 วิชาการจัดการการลงทุน)
 พ.ศ.2544-2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(เศรษฐศาสตร์สำหรับบัญชีบริหาร, พื้นฐาน การบัญชีและการเงิน,
การเงินและเศรษฐกิจ)
พ.ศ.2544-2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์พิเศษ (MK.342 วิชาการตลาดบริการ)
พ.ศ.2544-2545 E-INDUSTRY WORLD CO.,LTD. (www.thaitechno.com)
(กองทุนร่วมทุนระหว่าง IBM ประเทศไทย และ Jafco Investment Asia Pacific)
ที่ปรึกษา
พ.ศ.2540-2545 วิทยาลัยสันตพล
หัวหน้าสาขาการตลาดและการเงิน
วิทยากร (การจัดการทางการเงิน, นโยบายธุรกิจ,
สัมมนาการตลาด, จัดซื้อ จัดจ้าง, กลยุทธ์ราคาและผลิตภัณฑ์ และ การตลาดระหว่างประเทศ) 
 พ.ศ.2535-2538 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
-พ.ศ.2537-2538: นักวางแผนยุทธศาสตร์
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้เป็นหัวหน้าทีม 10 MBA สำหรับการพัฒนาระบบการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ และได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้รับผิดชอบโครงการพิเศษต่าง ๆ โดยให้วางแผนและเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนฯ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ
– พ.ศ.2536-2537: ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฯ
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุน วิจัยข้อมูลการลงทุน ประเมินผลการลงทุน
คำนวณข้อมูลทางการเงิน วางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-พ.ศ.2535: นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลการลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์จัดทำรายงาน
ทางการเงิน
พ.ศ.2531-2533 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ
วิเคราะห์และประเมินบริษัทฯ คำนวณข้อมูลทางการเงิน ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามการดำเนินงานของโครงการและดูแลลูกค้าโครงการ  ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการวางแผนชำระเงินกู้ยืม  การดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
พ.ศ.2532-2533 คณะกรรมการ IFCT club
พ.ศ.2530 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการนักศึกษา
ประธานสปอร์ตคลับ


ประวัติการอบรม :

 • Capital market Academy Leadership Program, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.1)
 • Director Certification Program # 80/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Economic and Fiscal Management, สถาบันพระปกเกล้า
 • Financial Executive Development Program – FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • ICO’s International Executive Training Programme in Development Banking Madrid # 1

 

ประสบการณ์ :

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • กรรมการตรวจสอบ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
 • กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
 • กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด
 • กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (รับผิดชอบด้าน OTOP และการร่วมลงทุน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงาน(นโยบายและกลยุทธ์) ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ(เครือข่าย) ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายร่วมลงทุน สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

 • ผู้อำนวยการฝ่ายร่วมลงทุน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
 • อาจารย์บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผลงานในฐานะหัวหน้าโครงการ  :

 1. โครงการจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 31 ราย โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ (MDICP – BRICP) ปี 53 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ (MDICP – BRICP) ปี 54 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. โครงการ กิจกรรมการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเพื่อปรับปรุง การผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 5. โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation – NEC) ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพื่อ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 7. โครงการ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์การให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกประยุกต์ นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 8. โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิตร กระทรวงการคลัง
 9. โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนธุรกิจสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร