อาจารย์ประจำหลักสูตร (D.P.A.)

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(พื้นที่ศาลายา)

ผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ศ.ดร.อรุณ  รักธรรม
Ph.D.  Public Administration
M.P.A. Public Administration
M.P.A.  Public Administration
พบ.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์
ร.บ. รัฐศาสตร์
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินังปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.ม. การตลาด
ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว
รศ.ดร.สมพร  เฟื่องจันทร์
Ph.D. Policy Analysis 
รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
 

 

11/9/60 @saii