เอกสาร/คู่มือ

downloads คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
downloadsคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ.2553

downloads มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

downloads คู่มือการปฏิบัติงาน การกระบวนการจัด “ทำมคอ.3 รายละเอียด
ของรายวิชา และมคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา”
downloads คู่มือจรรยาบรรณ
downloads คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปี2553 
[catlist name=qa]