ผลงาน วิจัยอาจารย์

งานวิจัยภายใน

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย วันที่ทำสัญญารับทุน
 ประจำปีการศึกษา 2559
1.  ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค  คุณภาพชีวิตชาวนาไทย ศึกษากรณีจังหวัดสุพรรณบุรี 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
2.  ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง ความวิตกกังวลของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์ 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
3. ดร.นำพล ม่วงอวยพร การเปิดรับทางสื่อดิจิตอลออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับ 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
4. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ดร.ฤทธิชาติ อินโสม
การจัดการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำบล 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
5. ผศ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ
ดร.ณัชพล นิลนพคุณ
พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ
มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
6. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์
ศ.ดร.อรุณ รักธรรม
การจัดการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
7. ดร.สุภาพร เพ่งพิศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ และความภักดีในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
8. ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล
พัฒนาการธุรกิจขนาดย่อมของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560
9. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
ดร.ร้อยบุปผา สาตร์มูล
ดร.วัฒนา ศักยชีวกิจ
ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน
ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์
นางสาวจุฑามาศ วงศ์กันทรากร
ดัชนีความพึงพอใจของบริการรถแท็กซี่ทั่วไป แกร็บแท็กซี่ และอูเบอร์ 1 มิถุนายน-
30 กันยายน 2560

งานวิจัย ภายนอก

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย วันที่ทำสัญญารับทุน
 
 1.  ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  5 พ.ย.59-30 ก.ย.60
 2. ชมภูนุช หุ่นนาค
จุมพล หนิมพานิช
จารุวรรณ เมณฑกา
การมีส่วนร่วมในการปฏิรูปที่ดินของคนจนและคนด้อยโอกาส : ศึกษากรณีสิทธิชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 ปี
3. ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข
จุมพล หนิมพานิช
ชมภูนุช หุ่นนาค
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่: ศึกษากรณีของการปฏิรูปและการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนในประเทศไทย  1 ปี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
นาวาอากาศตรี ดร.สหัสชัย มหาวีระ
ดร. ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม
ในโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
1 ส.ค. 59 – 31 พ.ค. 60
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สมพรเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
นายพรพัฒน์ สุวรรณ
นางสาวสาธิมา ปัทมพงศา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนภูมิภาค

 

@saii 2/10/60