บุคลากร

 

ส่วนงานวิชาการ

(นายพรชัย ขันทะวงค์)
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ

พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข วิทยาเขตวังไกลกังวล

(นายชัชชติภัช เดชจิรมณี)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุมิตตา เดชศิริกุล)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวหฤทัย สมศักดิ์)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวศิรดา สังวาลย์พันธุ์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวอรวรรณ เกล็ดกฤษ)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวขวัญชนก อายุยืน)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวจรัสศรี พาสภาการ)
นักวิชาการศึกษา

(นางสาวปรียนันท์ ศรีรัตนมงคล)

นักวิชาการศึกษา
(นายรัฐจักรพล สามทองก่ำ)
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนงานบริหารและแผนงาน
หัวหน้าส่วนงานบริหารและแผนงาน
(นางโชติกา เนาว์เย็นผล)
บุคลากร
(นางสาวเนตรชนก สูนาสวน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา)
เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

 

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
(นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ)
นักประชาสัมพันธ์
(นายพลภัทร บริรักษ์ธนกุล)
นักวิชาการศึกษา
(นายฤกษ์อรุณ เจียมสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษา

 

ส่วนงานการเงินและบัญชี
หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวรมยพร กิติเวียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวสิริลักษณ์ จีนประชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอัตพร ช้างหล่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

ส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)
หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวนิตยา สวัสดิ์จุ้น)
นักวิชาการศึกษา

 

ส่วนงานศูนย์วิจัยและฐานข้อมูล
หัวหน้าส่วนงานศูนย์วิจัยและฐานข้อมูล
(ดร.นำพล ม่วงอวยพร)
อาจารย์

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(นายนฤพนธ์ โกวิทพรพิเชฎฐ์)
นักวิชาการศึกษา