บุคลากร

ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม

ส่วนงานวิชาการ
(นายพรชัย ขันทะวงค์)
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ
พื้นที่ศาลายา   พื้นที่บพิตรพิมุข  วิทยาเขตวังไกลกังวล
(นางสาวขวัญชนก อายุยืน)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์)
นักวิชาการศึกษา 
(นางสาวสุมิตตา เดชศิริกุล)
นักวิชาการศึกษา 

(นางสาวปรียนันท์ ศรีรัตนมงคล)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวศิรดา สังวาลย์พันธุ์)
นักวิชาการศึกษา 
(นางสาวอรวรรณ เกล็ดกฤษ)
นักวิชาการศึกษา 
 (นายรัฐจักรพล สามทองก่ำ)
นักวิชาการศึกษา

   (นางสาวจรัสศรี พาสภาการ)
นักวิชาการศึกษา

 

ส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ
(นางสาวหฤทัย สมศักดิ์)
หัวหน้าส่วนงานศูนย์วิจัยฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ
(นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์)
นักวิชาการศึกษา
   

 

ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด

(ดร.นำพล ม่วงอวยพร)

หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์และการตลาด
รักษาการ
(นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคำ)
นักประชาสัมพันธ์

(นายพลภัทร บริรักษ์ธนกุล)
นักวิชาการศึกษา

(นายฤกษ์อรุณ เจียมสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษา

 

ส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำไพ)
หัวหน้าส่วนงานบริการวิชาการและเครือข่าย

(นางสาวสุพัตรา ยอดสุรางค์)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุกัญญา อินทนชิตจุ้ย)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวนิตยา สวัสดิ์จุ้น)
นักวิชาการศึกษา
   

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

ส่วนงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา)
หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี
(นางสาวรมยพร กิติเวียง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวสิริลักษณ์ จีนประชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอัตพร ช้างหล่อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นายนฤพนธ์  โกวิทพรพิเชฎฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวสุภัสชา  แสงจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

ส่วนงานพัสดุและอาคาร
(นายชัชชติภัช เดชจิรมณี)
หัวหน้าส่วนงานพัสดุและอาคาร
(นางสาวจุฑามาส เอี่ยมจินดา)
เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นายทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์)
นักวิชาการพัสดุ
 

สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย
(นางสาวเนตรชนก สูนาสวน)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการประจำวิทยาลัย
(นางกัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล)
บุคลากร
   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI
(นางสาวรุ่งอรุณ จงแสง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(น.ส.ชนิกานต์ ชำนาญไพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

@Saii 27/11/60