ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเข้าเป้นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี