ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

Banner Open House 25.7.58การเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วันเสาร์ที่ 25  กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม A319 อาคารสิริธร ชั้น ๓
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/Mq0C2j

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

8.30 – 90.00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง ณ ห้อง A319
9.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดย : อาจารย์รพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
9.00 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ภรศิษฐ์ จิราภรณ์
12.00 – 13.00 น. ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

13.00 – 13.15 น. ห้อง A310 แนะนำหลักสูตร โดย ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
13.15 – 14.15 น. แนะนำหลักสูตร โดย รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
14.15 – 16.00 น. แนะนำหลักสูตรอย่างใกล้ชิด จากคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม