นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2  “‘งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์  [nggallery id=104]