นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

SIBR 2014 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research 27-28 September 2014, Hong Kong

             นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SIBR 2014 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research ในวันที่ 27-28 กันยายน 2557 และได้นำเสนอผลงาน จำนวน 10 บทความ ทั้งนี้ นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน “Consumer Trust in B2C e-commerce in Fashion Clothing and Jewelry Business”

actionนางสาวดารารัตน์  สุขแก้ว Agency Costs and Free Cash Flow Hypothesis of Dividend Payout Policy in  Thailand
action นางมาลัย
กมลสกุลชัย 
The Impact of the Audit Committee Effectiveness and Audit Quality on Financial Reporting Quality of listed company in Stocks Exchange of Thailand 
actionนางสาววาสุกาญจน์  งามโฉม  Impact of Board Effectiveness and Shareholders Structure on Earnings  Management in Thailand 
actionนางกรรณิการ์  นามวงศ์  An effect of ownership concentration executive characteristics and firm performance on executive cash compensation for Thailand: 2008-2012
actionนางสาวชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ Audit Quality, Effectiveness of Audit Committee and Earning Quality
actionนายนกุล
ฤกษ์จริจุมพล
 Applying Integrated Marketing Communication in Thai Marketing 
actionนายดนัย
บุญชูวงศ์
Work Motivation in Public vs Private Sector: Case Study of Department of  Highway Thailand
actionนางสาวชนิดา  กายตะวัน Factor Influencing the Acceptance and Use of M-Payment in Thailand: A Case Study of AIS mPAY Rabbit
actionนางสาวธัญนันท์
วรเศรษฐพงษ์
Consumer Trust in B2C e-commerce in Fashion Clothing and Jewelry Business
actionนางสาวสมธีราภ์
พรมศิริ
Film Tourism and Destination Marketing: Case studies of In-bound and  Out-bound Tourists in Thailand

[nggallery id=88]

4 thoughts on “นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

Comments are closed.