แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปี 2557

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต­นโกสินทร์ โดย
อาจารย์รพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการ­จัดการ และ
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรม­การจัดการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย