นำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก

44539
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน"

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม
[nggallery id=78]