วาสุกาญจน์ งามโฉม สอบดุษฎีนิพนธ์

นางสาววาสุกาญจน์ งามโฉม รหัสนักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง/คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  โครงสร้างผู้ถือหุ้นกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

          กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีดังนี้

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา           ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน                 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย         กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา            กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

[nggallery id=23]