วัฒนา ดิลกศักยวิทูร สอบดุษฎีนิพนธ์

นางวัฒนา ดิลกศักยวิทูร 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ Determinants of Optimal  Capital Structure of ASEAN Corporations

สอบ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

          กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีดังนี้

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา           ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน                 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย         กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา            กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

[nggallery id=22]