เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน สอบดุษฎีนิพนธ์

นายเกียรติศักดิ์ สมัครสมาน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ ความเต็มใจที่จะจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการคอนโดมีเนียมตามแนวโครงการรถไฟฟ้า

วันที่ประเมินผลการสอบ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

          กรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ มีดังนี้

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา           ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร          กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน                 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย         กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์
ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา            กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

clip_image002clip_image004

clip_image006clip_image008

clip_image010clip_image012

clip_image014clip_image016