ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมงาน National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018

Download File >> Call for Papers 2018 final 

Call for Papers
National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018

15 พฤศจิกายน 2018

ศศินทร์ ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย The Thai Institute of Directors (IOD)
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมงาน National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

Track I: Financial disclosure credibility

Track II: Board leadership and diversity

Track III: Form versus substance in corporate governance

Track IV: Stakeholder Engagement

รูปแบบการส่งบทความ

Academic papers

Clinical papers

Discussion papers

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์วันที่ 30 ก.ย. 2018

Eamil: manee@thai-iod.com

One thought on “ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมงาน National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018”

Comments are closed.