วิทยานิพนธ์ ทำอย่างให้ไว ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำตามรับรอง จบไวแน่นอน

โค้งสุดท้าย สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ประสบความสำเร็จจริง จะมาถ่ายทอดพร้อมกับเรียนรู้ในวิชาการ ที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำ และมีเวทีให้คุณได้แสดงความคิด จะเปลี่ยนให้คุณมีนวัตกรรมและการจัดการที่เหนือกว่าคนอื่น เชิญมา เปลี่ยน…เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

ปริญญาโท-เอก บริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม

092-442-8000, 092-442-9000, 092-442-7000 #วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ #rcim รีบสมัครด่วน มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

—————————————————————————————-

4-4-7 การเขียนบทนำวิทยานิพนธ์ เป็นการรวบรวมหลักการ 4 ประเด็น หลักการเขียน 4 ประเด็น และ Tip 7 เพื่อให้พวกเราเขียนได้ เขียนเป็น ถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลัก ๆ ถูกใจที่ปรึกษา ไม่ต้องเสียเวลา ในการเรียน ใครบอกเรียนนานดีเก่ง แต่ขอฟันธงว่า จบเร็ว ดีกว่าคะ

 

ประเด็นที่ 1 เขียนปัญหา ให้เริ่มต้นด้วยปัญหามาก่อนนะคะ เขียนแบบชัดเจนตรงประเด็น อย่าเว้อ

 

ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ไปเลยว่าสาเหตุของปัญหา คืออะไร โชว์องค์ความรู้ของเราออกมาเลยคะ อันนี้ใส่องค์ความรู้แบบเต็ม ๆ ไม่ต้องกั๊ก มีงานวิจัย และสถิติสนับสนุนนะคะ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ประเด็นที่ 3 แนวทางการแก้ไข ใส่แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเข้าไปเลยคะ เอาปีใหม่ ๆ นะคะ อย่าเอาแบบหยากไย่ขึ้นนะคะ ไม่ควรเกิน สิบปีนะคะ

ประเด็นที่ 4 สรุปประเด็นสำคัญ คือ การโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตามเรา และจูงใจให้เห็นปัญหา และประโยชน์ของการทำวิจัยในครั้งนี้

หลักการเขียน 4 ย่อหน้า แต่ละคนอาจจะมีเพิ่มมากนัอยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะ

ย่อหน้าที่ 1 เป็นสถานการณ์ ปัญหา และประเด็นที่จะทำ ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีความรู้พื้นฐาน และเข้าในปัญหา ที่กำลังจะศึกษาอย่างชัดเจน เขียนให้กระชับ กระทัดรัด ได้ประเด็น ไม่ต้องเวิ่นเว้อ มีข้อมูล สถิติ และงานวิจัยสนับสนุนได้จะสุดยอดมากคะ

ย่อหน้าที่ 2 ให้เขียนสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ไปเลยให้ชัด ว่ามาจากอะไร ใส่งานวิจัยสนับสนุน ไม่เกิน 3 ปี จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อให้กับงานของเราอีก

ย่อหน้าที่ 3 ลงปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งนำแนวคิดและทฤษฏีเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเลยคะ ว่าจะมีแนวทางในการทำวิจัยอย่างไร ใส่ตัวแปรเข้าไปให้ครบทุกตัว อ้างอิงทฤษฏี แนวคิดใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหา อย่าเกิน 10ปี อ้างอิงนักวิชาการที่ได่รับการนับถือนะคะ อย่าเอาใครก็ไม่รู้มาใส่นะคะ มันจะทำให้งานเราดูไม่น่าเชื่อถือ

ย่อหน้า 4 กล่าวสรุปเป็นการให้เหตุผลของการทำงานวิจัย ความพร้อมของนักศึกษาในการทำงานวิจัย และประโยชน์ทีเ่กิดกับผลงานวิจัยชิ้นนี้ ย่อหน้านี้จะเขียนเพื่อโน้มน้าว และจุงใจผู้อ่านให้คล้อยตามงานของเราคะ

เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเขียนงานวิจัย ให้โดนใจอาจารย์คะ

1. เขียนไม่ต้องแยะนะคะ แค่สองถึงสามหน้าพอคะ เพราะคนอ่านเค้าจะได้ประหยัดเวลานะคะ เพราะท่านอาจารย์ต้องอ่านหลายงานคะ

2. แสดงองค์ความรู้ของเราในเรื่องนั้น ๆ ออกมาเลยคะ ไม่ต้องกั๊กคะ ให้รู้ไปเลยว่าเราเจ๋ง

3.อ้างอิง ทันสมัย วิจัย 3 ปี หนังสือ 10 ปี พอคะ

4. อ้างจากบทตวามที่ตีพิพม์ไม่เกิน 3 ปี เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ทันสมัย และทันเวลาคะ

5. อ้างนักวิชาการที่เด่น ๆ ในแต่ละเรื่องนะคะ เอาแบบมีชื่อเสียง และคนอ้างอิงกันมาก ๆนะคะ เพราะจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่งานของเราได้คะ

6. ความทันสมัยในที่นี้ คือ ชื่อเรื่องของงานต้องมีความทันสมัย งานต้องมีความใหม่ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครทำ เพื่อให้งานของเราเกิดประโยชน์กับเรา สาขา และสังคมมากที่สุด

7. การเขียนงานต้องมีความสอดคล้อง เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่ออ่านแล้วสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่าน เกิดความคล้อยตาม และให้เราทำงานวิจัยชิ้นนี้

สุดท้าย รู้จักรักตนเอง และผู้อื่น
รู้จักรอความสำเร็จ รู้จักพอในความรู้ รู้จักให้อภัยตนเอง และผู้อื่น

ขอขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/ResearcherThailand.co.th