รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ