รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา

เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา