เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

1.ประกาศเรื่อง คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ ค่าจ้างและค่าตอบแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

2.ประกาศเรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อ กำหนดการและเกณฑ์น้ำหนักคะแนนในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

3. แบบ วนก.๐๐๑

4. แบบ วนก.๐๐๑

5. แบบ วนก.๐๐๒

6. แบบ วนก.๐๐๒

7. แบบ วนก.๐๐๓

8. แบบ วนก.๐๐๓