เรียน.. M.B.A…..ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการดีอย่างไร ?

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(Master of Business Administration , M.B.A.)

 

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการ :

      ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม วางแผนการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านบริหารธุรกิจ

• พัฒนาภาวะผู้นำ : สร้างบุคลิกภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ ทักษะ การวางแผน คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้ง

• เพิ่มประสบการณ์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ โดยการศึกษาดูงาน

• สู่สถานประกอบการชั้นนำ : เป็นที่ยอมรับในศักยภาพในการบริหารจัดการ รอบรู้ทางด้านการตลาดยุคใหม่ การบัญชี การเงิน การบริหารบุคคล ทันเทคโนโลยี สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้สถานประกอบการได้

• Network M.B.A. : เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน คณาจารย์ ทั้ง 3 พื้นที่ (พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) สถานประกอบการที่ได้ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ (ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมการสร้างธุรกิจ,SMEs สนับสนุนการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ Startup)

• Digital Media Application : การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้การพัฒนา ประสบการณ์การตลาดแบบก้าวไกล โดยสนับสนุนการเรียนรู้จัดการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ และการใช้ Digital Media เพื่อการสื่อสาร

• บรรยากาศการเรียน : สร้างการเรียนรู้ ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ อบอุ่นดูแลเหมือนดั่งครอบครัว การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จในการบริหารธุรกิจ

• สู่ความสำเร็จ : อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถจบได้ตามกำหนดระยะเวลา