กุญแจ…สู่ความสำเร็จของ…บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรรมการจัดการ

Key to Success  

กุญแจ…สู่ความสำเร็จ ของ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 

1. Dissertation Coaching     มีระบบพี่เลี้ยง คอยช่วยเรื่อง วิทยานิพนธ์

2. Academic Advisor            มีระบบที่ปรึกษาทางวิชาการ คอยชี้แนะ และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. Database Center               มีระบบฐานข้อมูลให้นักศึกษา ใช้ในการสืบค้น

4. Integrated Case Study    มีตัวอย่างกรณีศึกษาแบบบูรณาการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้

สนใจติดต่อสอบถาม 092-442-7000 , 092-442-8000 , 092-442-9000