ขอแสดงความยินดี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทั้ง 109 ท่าน

ภาพถ่ายรวม มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรตร (ซ้อมย่อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง A ๔๑๑ ชั้น ๔ อาคารสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์